TRT Radyolarında Projenin Tanıtımı / Project Introduction in Turkey's Radios
TRT Radyolarında Denizlerimizin Güncel durumu / Current Status of Our Seas on Turkey's Radios
TRT Radyolarında Projenin Değerlendirilmesi/ Evaluation of the Project in Turkey's Radios

Projenin Hedef Kitlesi / The Target Group of The Project

Dünyada denizlerin önemi her geçen yıl daha da arttığı bilinmektedir. Dünyada taşınan bütün mal, insan ve her türlü maddenin % 75’den fazlası denizler de gerçekleşmektedir.

Denizlerin günümüzde sürekli artan önemi, stratejik değeri, insanların önemli bir hayvansal protein ihtiyacının karşılanmasında su ürünleri üretimi açısından mevcut durumu, turizm, şehirleşme vs. birçok konuda özellikle gençlere doğru bilgiler vererek, onların sorgulayıcı, araştırıcı bir hüviyet kazanmalarında belirli oranda temel bilgilerin gençlere aktarılması çok önemlidir.

Bunun gerçekleşebilmesi için Lise 2 nci sınıfta olan, üniversiteye girmek ve meslek seçimi için 2-3 yıl daha süreleri olan bu gençler projede hedef kitle olarak seçilmiştir.

Öğrencilerin bir başka manada hedef kitlenin seçilmesinde Sinop İlinde çeşitli liselerde okuyan, ancak doğum yerleri Sinop’un merkezi ve kıyıya bitişik ilçelerinden olmayan, deniz kıyısı dışındaki illerde doğmuş ve Sinop’a gelinceye kadar deniz kıyılarından uzaktaki ilçe ve illerde hayatlarını sürdürmüş olan öğrencilerin seçilmesine olabildiğince özen gösterilmiştir.

Fen Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi ve Klasik Anadolu lisesi olmak üzere 3 farklı lisede eğitim öğretim gören öğrencilerin ilimizdeki pansiyonlarda yatılı olarak kalan öğrenciler projede hedef kitle olarak değerlendirilmiştir.

Projemizin etkinlik konuları içerisinde yer alan konular içerisinde araştırmacı olma hüviyetine sahip olma yeteneği olan öğrencileri belirleyebilmek için, psikoterapi ve psikiyatri eğitimi almış Üniversitemiz mensuplarında bir Öğretim Üyesi projemizde özellikle eğitmen olarak bulunmaktadır.

Projenin başlangıcında; Bilim Dünyasına Giriş - Altı Şapkalı Düşünme ve kendimi anlamak; denizi anlamak imgeler üzerinden duygu, düşünce, tutum analizi isimli etkinliklerinde, daha önceden aldığı eğitimleri, bilgi birikimini, ilgili bilgisayar programlarını kullanarak, öğrencilerle ayrı ayrı yapacağı açık uçlu soru ve cevapları, çeşitli resim ve sanat atölye çalışmaları ile bunların video kayıtlarını bilimsel esaslara göre değerlendirip, proje sonuç raporunda araştırmacı olma yeteneği belirlenmiş öğrenciler özellikle vurgulanacaktır.

Bu öğrencilere, üniversite tercihi yapmalarına kadar mevcut olan 2-3 yıllık süre içerisinde bizler, proje eğitimcileri, kendi konularımızda daha detaylı bilgiler vereceğiz.

Ayrıca bu öğrencilerimizi üniversite tercihi bir başka manada meslek seçimi zamanları gelinceye kadar kendilerini sürekli olarak Üniversitemizde çeşitli araştırma faaliyetlerine, etkinliklere katılımlarını sağlayıp, temel bilimler ve mühendislik alanlarında yurt içinde ve yurt dışında araştırma konularında uzmanlaşmış öğretim elemanları ile temas kurmalarını sağlayacağız.

Projeye katılacak öğrencilerimizin proje esnasında ve sonrasında birbirleri ile proje eğitimcileri ve ilgili tüm bilim camiası ve her konuda olduğu gibi sürekli yenilenen denizlerle ilgili araştırmalar ve güncel, aktüel bilimsel gelişmeler ile ilgili bilgileri 3 yıl süreli olarak erişime açık olacak bir web sitesi üzerinden paylaşma imkânı oluşturacağız.

Üniversitemiz SUBİTAM (Sinop Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi) da görev yapan projemizdeki bir eğitmenin koordinatörlüğü ve denetiminde sürekli aktif, dinamik ve yeni bilimsel gelişme ve faaliyetlerin paylaşılacağı bir ortam yaratılacaktır.

Proje etkinlik günlerine kadar (24 Eylül - 01 Ekim 2018) öncelikle web sitemiz öğrencilerin de katkıları ile projenin tanıtımını ve denizler konusu ile genel olarak '' Araştırmacı olmak ne demektir? Neden ülkemizde araştırmacılara gerek vardır? Ülkemizde ve dünyada araştırmacıların ülkelerin nüfus miktarları ve ekonomik gelişmişlik düzeylerine göre sayı, nitelik ve araştırma konularına göre dağılımı '' gibi konularda proje hazırlık çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Ayrıca projenin açılış ve kapanış toplantısına, projeye katılacak öğrencilerin okullarından ve diğer okullardan araştırmacı olmak konusunda ilgisi olan diğer öğrencilerin de katılımı sağlanacaktır.

Buradaki gayemiz, projeye katılacak öğrencilerin dışında araştırmacı olmak arzusu ve isteği olabilecek çok sayıda öğrenciye, TUBİTAK   4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Proje çağrısı kapsamında ulaşmak, onlarda doğa konularında araştırıcı olmanın önemi, araştırmacı olmanın temel ilkeleri anlatılacaktır.

THE TARGET GROUP OF THE PROJECT

It is known that the importance of the seas in the world is increasing every year.The transportation of more than 75% of all goods, people and all kinds of items take place on the seas.

Nowadays the continual increasing importance, strategic value of the seas, the current situation of people in terms of aquaculture production in meeting an important animal protein need, tourism, urbanization etc. , it is very important to give basic information to young people by giving correct information to many young people in particular, and making them a questioning, researcher identity.

In order to achieve this, these young people, who are in the second grade of the high school, have been selected as the target group in the project.

In the selection of the target audience in another sense, students who study in various high schools in Sinop province, but whose birth places are not in the central and adjacent districts of Sinop, were born in the cities outside the coast of the sea, and who lived their lives in the provinces and districts of the Sea coast until the arrival of Sinop.

The students who have been educated in 3 different high schools, including Science High School, Fine Arts High School and classical Anatolian High School, are considered as the target audience.

In order to determine the students who have the capability of being a researcher in the subjects of our project's activity, a faculty member of our University who has received psychotherapy and psychiatry education is present as a tutor in our project.

At the beginning of the project; Introduction to Science World- Thinking in Six Hats and understanding myself; to understand the sea through the images of emotion, thought, attitude analysis activities, previously received training, knowledge, using the relevant computer programs, open-ended questions and answers to be made separately with students, various art and art workshops and video recordings on the basis of scientific evaluation by evaluating students will be particularly emphasized in the ability to be a researcher in the project report.

We,projects educators, will provide these students with more detailed information on our topics within the 2-3 years period until they make a university preference.

In addition, we will provide these students with the opportunity to participate in various research activities and activities in our university until the time of selecting a profession in another sense, and to make contact with academics who are specialized in research subjects in the field of basic sciences and engineering at home and abroad.

We will have the opportunity to share the information about the project trainers and all related scientific community and the constantly renewed seas as well as current and actual scientific developments on a website that will be accessible for 3 years.

In the coordination and supervision of a trainer in our project, who serves at SUBITAM (Sinop University Scientific and Technological Research Center), an environment will be created in which active, dynamic and new scientific development and activities will be shared.

Until the project activity days ( September 24 - October 1, 2018), first of all, with the contribution of the students,on our web site, the project's introduction and the subject of seas in general, '' What does it mean to be a researcher? Why do we need researchers in our country? Project preparation studies will be carried out on subjects such as population distribution of countries in Turkey and in the world by number, quality and research subjects according to their population and economic development levels.

In addition, the opening and closing meeting of the project will be attended by other students ,from the participant students’ schools and other schools ,who are interested in becoming researchers.

Our aim is to reach not only the students who will be involved in the project bu also to the students who may have the wish and the desire of being a researcher , within the scope of TUBİTAK 4004 - Nature Education and Science Schools Project call, and the importance of being a researcher in nature issues and the basic principles of being a researcher will be explained to them .

PROJECT MANAGER :Prof.Dr.Osman SAMSUN