TRT Radyolarında Projenin Tanıtımı / Project Introduction in Turkey's Radios
TRT Radyolarında Denizlerimizin Güncel durumu / Current Status of Our Seas on Turkey's Radios
TRT Radyolarında Projenin Değerlendirilmesi/ Evaluation of the Project in Turkey's Radios

Projenin Amacı / The Goal Of The Project

Artan insan nüfusuna karşılık sağlıklı beslenmek için gerekli olan hayvansal protein ihtiyacının temininde denizlerimiz önemli bir kaynaktır. Ülkemizin 4 farklı denize sahip olması büyük bir şans ve imkan olmakla beraber bu denizlerimizden sürdürülebilir olarak çeşitli su ürünlerinin temini için belirli bilimsel kaidelere göre davranılması gerekmektedir.

Özellikle, ekolojik dengesinin muhafazası için denizlerimizin evsel, endüstriyel, kimyasal vs. birçok farklı kategorilerde kirletici unsurlardan korunması gerekmektedir.

Ayrıca denizlerimiz ulusal ve uluslararası deniz taşımalığı açısından da çeşitli yapılardaki gemiler tarafından kullanılmakta ve bu esnada yine birçok istenmeyen kirletici unsurların denize karışması gerçekleşmektedir.

Özellikle turizm bakımından ülkemizin önemli bir potansiyelinin bulunması ve milli gelirimize turizmin katkısının büyük oranda yansımasını arzu ettiğimizde denizlerimizi olabildiğince temiz ve kendi tabii dengesi içerisinde muhafaza etmek durumundayız.

Yukarıda belirtilen hususların gerçekleşmesi için Ülkemizde yasal manada birçok kurum ve kuruluşumuz çeşitli hukuki önlemleri yasa ve ilgili yönetmelikler kapsamında almış olmalarına karşın, uygulamada etkin koruma ve denetim faaliyetlerinin yeterince gerçekleşemediği görülmektedir. Bu manada halkımızın konu ile ilgili bilinç düzeylerinin geliştirilmesi çok önemlidir.

Özellikle erken yaşlardan itibaren öğrencilerimizi ve gençlerimizi çeşitli eğitim ve farkındalık faaliyetleri ile daha fazla bilinçlenmelerini sağlamakta fayda bulunmaktadır. Bu proje kapsamında Lise tahsilini sürdürmekte olan ve bir süre sonra Üniversite sınavına girecek olan gençler hedef kitle olarak planlanmıştır.

THE GOAL OF THE PROJECT

Our seas are an important source for the provision of animal protein which is needed for healthy nutrition in response to the increasing human population. Although it is a great chance and opportunity for our country to have 4 different seas, it is necessary to be treated in accordance with certain scientific principles for the supply of various aquatic products from these seas.

In particular, for the preservation of the ecological balance , our seas must be protected from contaminants in many different categories, domestic, industrial, chemical etc.

In addition, our seas are used by ships in various structures in terms of national and international maritime transport, and many undesirable pollutants are mixed into the sea.

Especially when we want to have a significant potential of our country in terms of tourism and the contribution of tourism to our national income to a great extent, we have to keep our seas as clean as possible and within their natural balance.

For the realization of the above mentioned issues, although many institutions and organizations in our country in legal sense have taken various legal measures within the scope of laws and related regulations, it is seen that effective protection and supervision activities have not been realized sufficiently in practice. In this sense, it is very important to raise awareness of our people about the subject.

Especially from an early age, it is beneficial to ensure that our students and young people become more conscious with various educational and awareness activities. Within the scope of this project, young people who are continuing their high school education and who will take the university exam after a while are planned as a target audience.